arguments是什么

发布时间:2019-01-03 作者:一点通


arguments是一个类数组对象,它对应于传递给函数的参数。我们可以通过索引来获取第几个参数,如arguments[0]获取第一个参数

arguments不是Array,除了length属性和索引元素之外没有任何Array属性

但是可以通过下面的3种方式将其转换成数组

ES5:slice

var args = Array.prototype.slice.call(arguments)
var args = [].slice.call(arguments)

ES6:Array.from

const args = Array.from(arguments)

ES6: 扩展运算符

const args = [...arguments]